اساسنامه‌ها

اساسنامه انجمن جامعه شناسی ایران

اساسنامه مجله جامعه‌شناسی ایران

اساسنامه مجله مطالعات اجتماعی ایران

آئین‌نامه‌ها

آئین نامه تشکیل و فعالیت گروه‌های علمی- تخصصی انجمن جامعه‌شناسی ایران

آئین ‌نامه تشکیل دفاتر استانی در انجمن جامعه ‌شناسی ایران

آیین‌ نامه کمیته برنامه‌ ریزی وارزشیابی انجمن جامعه شناسی ایران

آیین‌ نامه انتخاب کتاب برتر انجمن جامعه‌ شناسی ایران

آیین‌ نامه کمیته عضویت، مشارکت و منابع مالی

آیین‌ نامه کمیته ارتباطات و همکاری‌های علمی

آیین ‌نامه کمیته ارتباطات و همکاری‌های بین‌المللی

 اسناد

برنامه سالیانه گروه‌ها و کارگروه‌های انجمن

الگوی پیشنهادی فعالیت‌های گروه‌های علمی- تخصصی

بانک اطلاعات تفاهم نامه های انجمن جامعه شناسی ایران

برنامه سه ساله انجمن جامعه‌شناسی ایران (1389- 1392)

برنامه راهبردی پانزده ساله انجمن جامعه شناسی ایران (1389-1404)

 اسناد پژوهشی

طرح ممیزی توسعه رشته مطالعات جوانان در ایران

طرح ممیزی ارزیابی وضعیت حوزه مطالعات رفاه اجتماعی در ایران ( با تاکید بر سلامت اجتماعی)

نقش انجمن جامعه شناسی ایران در رفع چالش‌ها و مسائل کشور

شیوه‌ نامه ها

شیوه نامه تدوین اسناد علمی و راهبردی در انجمن جامعه شناسی ایران

شیوه نامه نگارش چکیده و اصل مقالات همایش‌های انجمن جامعه شناسی ایران

Go to top