و بروید گل بیداری، دانایی، آبادی در ذهن زمان

و بروید گل بینایی، صلح، آزادی، عشق بر روی زمین

                                                                                          سال نو مبارک

                                                                                                                                   انجمن جامعه شناسی ایران

ISA

 

 

Go to top