با همکاری انجمن جامعه‌شناسی ایران و دانشگاه محقق اردبیلی و سایر نهادها برگزار می‌شود:

سپوزیوم فرهنگ شهروندی با موضوع منازعه سنت و مدرنیسم

زمان: سه شنبه 24 فروردین 1395، ساعت 11 تا 13

مکان: دانشگاه محقق اردبیلی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی

پوستر

Go to top